Veelgestelde vragen

Vind hier antwoord op de meestgestelde vragen

Nee. Wanneer uw familie staat beschreven in het Blauwe boekje, gebeurt heropname (een nieuwe uitgave met een update van de genealogie van de familie) niet automatisch, maar op verzoek en nadat daarover afspraken zijn gemaakt.

Een nieuwe opname is mogelijk wanneer ongeveer 25 jaar is verstreken sinds de vorige uitgave met uw familie. Ook dan wordt de genealogie getoetst aan de voor opname geldende criteria.

Om te bepalen of een familie in aanmerking komt voor opname in een volgende editie van Nederland’s Patriciaat, wordt beoordeeld of deze voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Bij voorkeur wordt hiervoor een genealogie overlegd, die voor tenminste de laatste 200 jaar (globaal) is uitgewerkt en zicht geeft op hoe de familie zich in die periode maatschappelijk heeft geprofileerd.

Voor heropname gelden in principe dezelfde criteria.

Meer informatie vindt u op de pagina Interesse?. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen voor verdere toelichting.

Het gereedmaken van een genealogie voor publicatie in Nederland’s Patriciaat is een proces van maanden. Het vraagt uitgebreid onderzoek naar de historische generaties en het verwerken en in samenspraak completeren van de door de familie aangeleverde gegevens over de huidige generaties. Verder wordt het familiewapen getekend en historisch onderzocht. De overige illustraties worden geselecteerd en bewerkt. Tot slot volgen de opmaak, het drukklaar maken en de productie van de boekjes.

De kosten per genealogie worden berekend naar het aantal pagina’s dat deze beslaat. Grote families, met veel takken, zijn dus meer kwijt dan kleine. Een gemiddelde genealogie beslaat 30 a 40 pagina’s. Grofweg moet worden gerekend op ongeveer € 160 per pagina. Daarbij is al van oudsher inbegrepen de afname van een aantal exemplaren van het boekje (gelijk aan anderhalf keer het aantal pagina's), nodig om de begroting te dekken. Over het algemeen worden die exemplaren binnen de familie doorverkocht, waarmee een deel van de kosten wordt terugverdiend.
Mocht extra onderzoek gewenst zijn (meestal naar de afstamming), dan worden daarover afzonderlijke afspraken gemaakt.

Meer informatie vindt u hier

In de serie staan inmiddels ruim 1800 families beschreven. Elk nieuw deeltje bevat meestal 10 à 15 genealogieën, waarvan vaak twee, drie of vier van geslachten die nog niet eerder werden beschreven. Voor de overige families gaat het om een (her)opname, ten minste 25 jaar na de vorige uitgave waarin zij waren opgenomen.

De redenen voor het initiatief tot (her)opname zullen deels per familie verschillen, maar er zijn ook gedeelde argumenten aan te wijzen. Zeker houden die er mee verband dat Nederland’s Patriciaat in haar lange geschiedenis is uitgegroeid tot een gezaghebbende uitgave. Dat is zij om te beginnen door de kwaliteit en betrouwbaarheid van de genealogieën. Er wordt, grondig en professioneel, controlerend en aanvullend onderzoek gedaan. Met het beter ontsloten worden van archiefbronnen is het bovendien steeds beter mogelijk om niet alleen soms ingewikkelde genealogische verbanden vast te stellen, ook kunnen loopbanen en nevenfuncties van historische generaties uitvoeriger worden gedocumenteerd. Een heropname is daarmee niet alleen een update, maar tevens een upgrade.
Ontegenzeggelijk speelt een rol dat het Blauwe boekje ook anderszins een gezaghebbende uitgave is. Hierin worden tenslotte families gedocumenteerd die een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving en waarvan leden nog altijd op de voorgrond treden. Door sociologen is dit wel het ‘boekstaven van aanzienlijkheid’ genoemd. Voor veel families is het een traditie om na verloop van tijd de genealogie weer in de Blauwe boekjes op te nemen. Nog niet eerder beschreven families vinden het eervol om hun genealogie in de serie te zien opgenomen.

Een andere overweging houdt ermee verband dat met het vaak groter worden en geografisch meer verspreid raken van families de onderlinge cohesie tussen de takken minder sterk kan worden. Het uitwerken van de genealogie, waarvoor van alle leden de actuele gegevens moeten worden verkregen, is een proces waarin de banden weer worden aangehaald. In het eindresultaat, de gedegen genealogie, kan men elkaar als verwanten althans op papier weer eenvoudig terugvinden.
Tot slot wordt het grondig documenteren van de genealogie meer dan eens beleefd als het ‘oprichten van een klein cultuurhistorisch monumentje’ voor het voorgeslacht. Het legt ook voor volgende generaties in beknopte vorm de contouren van de familiegeschiedenis vast. 

Recente én minder recente jaargangen van het Blauwe boekje zijn nog ruim beschikbaar bij Uitgeverij Verloren, die samen met Historisch Bureau De Clercq ook de uitgave van de nieuwe edities verzorgt.

Oudere jaargangen, grofweg van vóór 1982, zijn over het algemeen alleen antiquarisch te verkrijgen. Maar ook daarvan heeft Verloren vaak nog een exemplaar in de verkoop.

Wanneer u een specifiek deeltje zoekt, kunt u dus het beste met hen contact opnemen.

Stuur daarvoor een mail aan bestel@verloren.nl, of bel: 035 685 9856.

Diverse Nederlandse bibliotheken en archieven hebben jaargangen van Nederland’s Patriciaat in hun collectie. Meestal beschikken zij over (vrijwel) de gehele serie, doch niet altijd. Het is daarom raadzaam om vóór uw bezoek te controleren of ook het deeltje dat u zoekt voorhanden is. 

Instellingen waarvan ons bekend is dat er jaargangen van Nederland’s Patriciaat kunnen worden ingezien, zijn:

 • Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
 • CBG | Centrum voor familiegeschiedenis, Den Haag
 • Nationaal Archief, Den Haag
 • Universitaire Bibliotheken Leiden
 • Erfgoed Leiden en omstreken
 • Bibliotheek Technische Universiteit Delft
 • Bibliotheek Rotterdam
 • Bibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam 
 • Gemeentearchief Rotterdam
 • Zeeuws Archief, Middelburg
 • Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
 • Bibliotheek Zuidkennemerland, Haarlem
 • Noord-Hollands Archief, Haarlem
 • Gemeentearchief Zaanstad
 • Bibliotheek Universiteit van Amsterdam
 • Bibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Gemeentearchief Amsterdam
 • Bibliotheek Rijksmuseum, Amsterdam
 • Regionaal Archief Dordrecht
 • West-Brabants Archief, Bergen op Zoom
 • Stadsarchief Breda
 • Bibliotheek Midden-Brabant, Tilburg
 • Bibliotheek Universiteit van Tilburg
 • Brabants Historisch Informatie Centrum, ’s-Hertogenbosch
 • Het Utrechts Archief
 • Bibliotheek Utrecht
 • Bibliotheek Universiteit van Utrecht
 • Bibliotheek Gemeente Nijkerk
 • Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven
 • Historisch Centrum Limburg, Maastricht
 • Stadsbibliotheek Maastricht
 • Bibliotheek Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Gelders Archief, Arnhem
 • Stichting Rozet Arnhem
 • CODA Bibliotheek Apeldoorn
 • Atheneumbibliotheek Deventer
 • Bibliotheek Universiteit van Twente, Enschede
 • Bibliotheek Collectie Overijssel, Zwolle
 • Drents Archief, Assen
 • Tresoar, Leeuwarden
 • Groninger Archieven, Groningen
 • Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

Niet openbaar, maar toegankelijk voor leden, zijn de series die aanwezig zijn in de volgende sociëteiten:

 • Groote Sociëteit 'Haagsche Club - Plaats Royaal', Den Haag
 • De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag

Tot slot kunnen alle jaargangen worden geraadpleegd bij Uitgeverij Verloren in Hilversum.

Nee. Toen de vorige uitgever CBG besloot bijna alle papieren publicaties te staken, was onderzocht of Nederland’s Patriciaat digitaal kon worden gepubliceerd. Er waren twee grote obstakels. Om te beginnen zou er geen goed verdienmodel mogelijk zijn, nodig om de aanzienlijke productiekosten terug te verdienen. Ten tweede zou het online, per internet, toegankelijk maken van gegevens over nog levende personen bezwaarlijk zijn in het licht van de privacy-wetgeving. De uitgave is dus voortgezet met de traditionele blauwe papieren boekjes, in een beperkte oplage.

Wel zijn de jaargangen 1 (1910) t/m 80 (1997) verkrijgbaar op USB-stick, te bestellen bij Uitgeverij Verloren.

Een uitleg over hoe de genealogieën in Nederland's Patriciaat zijn opgebouwd en over de gegevens die daarin zijn uitgewerkt, vindt u op de pagina ‘Toelichting op de opzet van de genealogieën’.